—правочник отдыха в  арпатах

 вантовый  алендарь
ћир —олнца ћесто ќтдыха
‘антази€ отель в ѕол€не
ƒобавить ¬аш объект и привлечь туристов
 арпатськ≥ 100% натуральн≥ в≥соког≥рн≥ €годи, б≥л≥ гриби та чањ

≈котуристичн≥ геомаркетингов≥ комун≥кац≥њ
—учасн≥ напр€мки геомаркетингових комун≥кац≥й -≥нформац≥йно-анал≥тичноњ та рекламноњ д≥€льност≥ м≥ських екотуристичиих, природогосподарських та природоохоронних орган≥зац≥й - орган≥чно пов'€зан≥ з основними принципами урбокомненсац≥йпого екотуризму та з геомаркетипгом73. ќсоблив≥стю геомаркетингу Ї його ресурсна спр€мован≥сть - €к основний об'Їкт ринковоњ д≥€льност≥ пропонуЇтьс€ комплекс просторових умов ≥ ресурс≥в природного та антропоген≥зованого середовища €к просторового базису споживчих потреб та послуг, а також специф≥чного об'Їкта споживанн€ та послуг. ќдн≥Їю з важливих складових гсомаркетингу Ї ≥нформац≥йний менеджмент та реклама урбокомпенсац≥йного еколог≥чного туризму.

ѕр≥оритетними напр€мками ≥нформац≥йно-анал≥тичноњ екотуристичпоњ гсомаркетинговоњ д≥€льност≥ Ї так≥:

- ви€вленн€ та опис туристично-рекреац≥йного потенц≥алу ≥ доступних екотуристських ресурс≥в;

- збиранн€ ≥ систематизац≥€ спец≥альноњ, насамперед, еколог≥чноњ ≥нформац≥њ, необх≥дноњ орган≥зац≥йно-управл≥нським (менеджерським) п≥дрозд≥лам екотуристичиих орган≥зац≥й, ф≥рм, туристам та м≥сцевим жител€м;

- визначенн€ ц≥льових груп кл≥Їнт≥в, дл€ €ких ресурси ≥ можливост≥ природогосподарськоњ чи природоохоронноњ територ≥њ можуть становити найб≥льший ≥нтерес;

- визначенн€ можливого набору та зм≥сту спец≥альних екологом≥стких туристських послуг ≥ власного екотуристсь-кого продукту (ц≥л≥сного пакета екотуристських послуг);

73 ƒжеффрис II. ћаркетинг, рекламно-информационна€ де€тельность и контроль в области туризма // ћатериалы IX сессии ¬“ќ (Ѕуэпос јйрес, 30 сспт€бр€-4 окт€бр€ 1991 г.). - Ѕуэнос јйрес, 1991.

¦> досл≥дженн€ можливостей дл€ наданн€ нових додаткових послуг;

- розробка схеми ≥ метод≥в мон≥торингу думок кл≥Їнт≥в;

<- ви€вленн€ ≥ залученн€ партнер≥в дл€ розвитку екотуризму €к на природогосподарських та природоохоронних територ≥€х, так ≥ в рег≥он≥, держав≥ та на м≥жнародному р≥вн≥;

- розробка ц≥л≥сноњ стратег≥њ ≥ конкретних програм геомаркетинговоњ ≥нформац≥йно-анал≥тичноњ мон≥тории-говоњ та прогностичноњ д≥€льност≥;

- створенн€ системи ≥нформац≥йного менеджменту екотуристичноњ ≥иформац≥йно-рекламноњ д≥€льност≥.

—тосовно природоохоронних територ≥й в урбоком-пенсац≥йному екотуристичному геомаркетингу можна вид≥лити певн≥ специф≥чн≥ аспекти.

ѕо-перше, на в≥дм≥ну в≥д турагент≥в ≥ туроператор≥в, природоохоронн≥ орган≥зац≥њ, €к правило, волод≥ють не т≥льки ориг≥нальними типами екологом≥стких туристських продукт≥в (еколог≥чн≥ стежки, музењ природи тощо), але ≥ «власними» екотуристськими ресурсами, €к≥ без њх участ≥ повноц≥нно освоњти неможливо. ÷€ обставина Ї дуже важливою, тому що основна частина природоохоронних територ≥й маЇ нести свою безпосередню функц≥ю - з мстою збереженн€ природного генофонду заборон€Їтьс€ будь-€ке активне втручанн€ у природний процес.

ѕо-друге, сегментац≥€ туристичного ринку в ”крањн≥ вже частково в≥дбулас€, що забезпечуЇ орган≥заторам екотуризму, природогосподарським та природоохоронним орган≥зац≥€м певний потенц≥йний контингент кл≥Їнт≥в. ÷е певною м≥рою полегшуЇ просуванн€ екотуристських продукт≥в на ринок. јле туристичний ринок аж н≥€к не порожн≥й, ≥ конкуренц≥€ тут Ї досить суттЇвою.

ѕо-третЇ, певною перевагою природоохоронних орган≥зац≥й Ї на€вна в них можлив≥сть розвивати туропе-

раторську екотуристичну д≥€льн≥сть самост≥йно ≥ формувати стал≥ партнерськ≥ стосунки з ус≥ма м≥сцевими учасниками туристичноњ д≥€льност≥, займаючи при цьому пров≥дн≥ консол≥дуюч≥ позиц≥њ.

ќстанн€ обставина маЇ стратег≥чне значенн€ у створенн≥ довгострокових екотуристичних програм. —тратег≥ю ≥ тактику урбокомпенсац≥йного екотуристичпого геомаркетингу природоохоронних територ≥й необх≥дно будувати на основ≥ ≥нтеграц≥њ сп≥льних ≥нтерес≥в орган≥затор≥в екотуризму та природоохоронних орган≥зац≥й, м≥сцевого населенн€, ≥нших природокористувач≥в (л≥сового, водного, с≥льського господарства), а також в≥дпочиваючих ≥ турист≥в.

Ќаступною важливою складовою урбокомпенсац≥йного екотуристичпого геомаркетингу Ї ≥нформац≥йний менеджмент та рекламна д≥€льн≥сть.

” ц≥лому технолог≥€ роботи з представниками мас-мед≥а, ≥нформац≥йного менеджменту та PR (англ. public relations - зв'€зки з громадськ≥стю) в туризм≥ достатньо опрацьована74. ”сп≥х ≥иформац≥йно-рекламноњ д≥€льност≥ залежить в≥д р≥вн€ њњ науковоњ орган≥зац≥њ, творчого р≥вн€ та зд≥бностей менеджер≥в еколог≥чного туризму, а також в≥д зац≥кавленост≥ ≥ таланту журнал≥ст≥в. ќсновним завданн€м ≥иформац≥йно-рекламноњ д≥€льност≥ Ї розробка та створенн€ €комога б≥льшоњ к≥лькост≥ р≥зноман≥тних та ц≥кавих науково-попул€рних зведень, атрактивних (емоц≥йно насичених) в≥део- та ауд≥оматер≥ал≥в та, що дуже важливо, пошук гарного ≥нформац≥йного партнера.

...


ƒжерело: ƒмитрук ќ.ё. ≈колог≥чний туризм: сучасн≥ концепц≥њ менеджменту ≥ маркетингу. -  .: јльтерпрес, 2004. - 192 с. (подан≥ матер≥али (анотац≥њ розд≥л≥в книги) можливо використовувати лише дл€ ознайомленн€. ¬с≥ права належать њх авторам. Ўукайте книжку у книжкових магазинах)

ѕередмова
–озд≥л 1. ≈колог≥чний туризм
1.1. ѕринципи, функц≥њ та завданн€ еколог≥чного туризму
1.2. √носеолог≥чн≥ та ≥сторичн≥ основи еколог≥чного туризму
1.3. ≤нтеграц≥йн≥ та стаб≥л≥зац≥йн≥ основи еколог≥чного туризму
–озд≥л 2.  онструктивно-географ≥чн≥ основи менеджменту еколог≥чного турихму
2.1. ≤новац≥йн≥ основи менеджменту еколог≥чного туризму
2.2. Ќауково-методичн≥ основи менеджменту еколог≥чного туризму
2.3.  онструктивно-географ≥чн≥ та дидактичн≥ основи фаховоњ п≥дготовки менеджера еколог≥чного туризму
–озд≥л 3. ≈колог≥чний туризм в систем≥ еколог≥чного геомаркетингу
3.1. “еоретико-методолог≥чн≥ та практичн≥ засади еколог≥чного геомаркетингу
3.2. ≈колог≥чний туризм в систем≥ урбоеколог≥чного маркетингу
3.3.  онцепц≥€ геомаркетингу еколог≥чного туризму €к базовоњ основи сталого рекреац≥йного природокористуванн€
3.4. ≈колог≥чний туризм у систем≥ сусп≥льно-економ≥чних в≥дносин
3.5. —усп≥льно-економ≥чн≥ основи та економ≥чний зм≥ст стратег≥чного менеджменту еколог≥чного туризму
3.6. —усп≥льно-економ≥чн≥ чинники розвитку еколог≥чного туризму
3.7. ≈котуристичний потенц≥ал та специф≥чн≥ риси екотуристського продукту
–озд≥л 4. –еал≥зац≥€ концепц≥њ геомаркетингу еколог≥чного туризму
4.1. ќсобливост≥ геомаркетин≥у еколог≥чного туризму
4.2. –озробка комплексу геомаркетингу
4.2.1. ћаркетинговий проф≥ль екотуриста
4.2.2. —тратег≥њ збуту ≥ прогнозуванн€ потенц≥йного попиту в еколог≥чному туризм≥
4.3. ≈котуристичн≥ геомаркетингов≥ комун≥кац≥њ
¬исновки

 

«акарпатской области
 арпатска€ ѕразднична€ ярмарка Ќаборов


ѕро «акарпатскую область
«акарпатска€ область
“уробъекты «акарпать€
√еографи€ «акарпать€
¬одные ресурсы в «акарпатье
‘лора и фауна «акарпать€
 лимат «акарпать€
«аповедные места «акарпать€
ѕещеры «акарпать€
Ќаселение «акарпать€
 ультура, исскуство «акарпать€
«акарпатска€ музыка
ћонастыри, церкви в «акарпатье
«амки «акарпать€
»стори€ «акарпать€
Ёкскурсоводы по «акарпатью

“уробъекты по районам:
Ѕереговский район
¬еликоберезн€нский район
¬иноградовский район
¬оловецкий район
»ршавский район
ћежгорский район
ћукачевский район
ѕеречинский район
–аховский район
—вал€вский район
“€чевский район
”жгородский район
’устский район

ѕол€на  васова
«акарпатье, село ѕол€на
 оттедж на 8 человек
Ќа территории базы закарпатска€ колыба, футбольное поле, сауна
—лавутич «акарпатье
«акарпатье, село ѕол€на
“ри корпуса с номерами разных категорий. ¬анны с минеральной водой! Ќизкие цены! —вой открытый бассейн!
ƒобавить рекламу
ѕригласите своих туристов
Ќапишите про свою привлекательность. ѕусть все знают про ¬ас!
 арпатска€ ‘орель
«акарпатье, город —вал€ва
Ќа территории отел€ колыба, озеро с рыбой, мини-зоопарк, детска€ площадка! Ќизкие цены!“еги страницы


ƒругие рекомендованные объекты

—лавутич «акарпатье в ѕол€не

—Ћј¬”“»„ «ј ј–ѕј“№≈

с. ѕол€на, «акарпатье
Ќомера с минеральной водой, открытый бассейн, кафе, хорошие цены
«олота€ ѕодкова

«ќЋќ“јя ѕќƒ ќ¬ј

с. јндреевка, «акарпатье
“урбаза с озерами, дерев€нными коттеджами, открытым бассейном, рестораном-колыбой, детской площадкой
Ёльдорадо

ЁЋ№ƒќ–јƒќ

с. —олочин, «акарпатье
“урбаза с дерев€нными коттеджами, рестораном, в 100 метрах от санатори€ " витка ѕолонины"
“урбаза ѕол€на  васова

ѕќЋяЌј  ¬ј—ќ¬ј

с. ѕол€на, «акарпатье
 оттеджи на 8 человека, ресторан, детска€ площадка, вокруг лес, до санатори€ "—олнечное «акарпатье" 400 метров

»нформаци€ по этому региону  арпат


>>>>>  арпаты (области): «акарпатска€, »вано-‘ранковска€, Ћьвовска€, „ерновицка€

>>>> ѕро «акарпатскую область: туробъекты «акарпать€, географи€ «акарпать€, водные ресурсы в «акарпатье, флора и фауна «акарпать€, климат «акарпать€, заповедные места «акарпать€, пещеры «акарпать€, население «акарпать€, культура, исскуство «акарпать€, закарпатска€ музыка, монастыри, церкви в «акарпатье, замки «акарпать€, истори€ «акарпать€, экскурсоводы по «акарпатью

>>>> «акарпатска€ область (районы и курорты):
Ѕереговский район: Ѕэнэ, Ѕерегово, Ѕоржава, ¬ары, ¬елика€ Ѕегань, ¬еликие Ѕереги, √еча, ƒыйда,  васово,  осонь, ћужиево, ќросиево, „етфалва, „ома, яноши
¬еликоберезн€нский район: ¬еликий Ѕерезный, ¬олос€нка, ¬ышка ( раси€), «абродь,  н€гин€,  острино, ћалый Ѕерезный, –усский ћочар, —оль, —тавное
¬иноградовский район: ¬иноградов, ѕийтерфолво, “исобикень
¬оловецкий район: ¬ерх. √рабовница, ¬оловец, √укливый, ∆дениево, Ћаторка, Ќижние ¬орота, ѕашковцы, ѕодполозье, —котарское
»ршавский район: Ѕронька, ƒолгое, »ршава, ќсой, —уха
ћежгорский район: ¬ерхний —туденый, »зки,  олочава, ћайдан, ћежгорье, Ќижний —туденый, ѕилипец, ѕодобовец, —иневир, —иневирска€ ѕол€на
ћукачевский район: Ѕобовище, ¬еликие Ћучки,  арпаты, ћукачево, —ин€к, „инадиево
ѕеречинский район: ƒубриничи, «аречево, Ћумшоры, ћокра, ѕеречин, “урьи –еметы, “урь€ ѕасека, “урь€ ѕол€на
–аховский район: ¬еликий Ѕычков, ƒеловое, ƒрагобрат,  васы, Ћазещина, Ћуг, –ахов, –остоки, „ерна€ “иса, ясин€
—вал€вский район: √аньковица, √олубиное, ѕавлово, ѕол€на, —вал€ва, —олочин, —тройное, —усково, ”клин, яковское
“€чевский район: Ѕедевл€, Ѕуштыно, ¬елика€ ”голька, √аничи, √рушевое, ƒубовое,  алины,  расна€,  ричево, Ќересница, Ќижн€€ јпша, Ќовобарово, ќльховцы, —олотвино, “ерново, “€чево, ”сть-„орна
”жгородский район: ”жгород, јндреевка, јнталовцы, Ѕарвинок,  аменица,  инчеш, Ќевицкое, ќреховица, ярок
’устский район: ¬ышково, ƒрагово, »за, Ќижнее —елище, ’уст, Ўа€н