—правочник отдыха в  арпатах

 вантовый  алендарь
ћир —олнца ћесто ќтдыха
‘антази€ отель в ѕол€не
ƒобавить ¬аш объект и привлечь туристов
 арпатськ≥ 100% натуральн≥ в≥соког≥рн≥ €годи, б≥л≥ гриби та чањ

≈котуристичний потенц≥ал та специф≥чн≥ риси екотуристського продукту
¬и€вленн€ й оц≥нка екотуристичного потенц≥алу ≥ доступних екотуристських ресурс≥в природогоснодарсь-ких та природоохоронних територ≥й - одне з найважлив≥ших завдань урбокомиенсац≥йного природокористуванн€, насамперед, дл€ орган≥зац≥њ екотуристичноњ д≥€льност≥, визначенн€ екотуристичного потенц≥алу та створенн€ екотуристського продукту.

ѕ≥д екотуристичним потенц≥алом певноњ нриродогоспо-дарськоњ чи природохороиноњ територ≥њ розум≥ють сукупн≥сть вс≥х приурочених до нењ екотуристських ресурс≥в -природних ≥ антропогенних об'Їкт≥в, €вищ, властивостей, засоб≥в, можливостей та умов, придатних дл€ формуванн€ екотуристського продукту та зд≥йсненн€ в≥дпов≥дних еко-логом≥стких тур≥в, екскурс≥й, програм тощо.

”сю множину елемент≥в, з €ких складаЇтьс€ екотуристичний потенц≥ал нриродогосподарських та природоохоронних територ≥й, доц≥льно розд≥лити на дв≥ п≥дсистеми:

- природн≥ та антропогенн≥ ландшафти та њх компоненти;
- засоби, умови та можливост≥ зд≥йсненн€ екотуризму.

ѕ≥дсистему «ѕриродн≥ та антропогенн≥ ландшафти та њх компоненти» складають:

¦:- природн≥ ландшафти з њх рекреац≥йно-туристичними, ≥нтелектуально-н≥зиавальними, пейзажно-естетичними властивост€ми та €кост€ми;

- антропогенн≥ ландшафти ≥ комплекси з особливою культурио-≥сторичною ц≥нн≥стю (садибно-парков≥ комплекси, зразки ландшафтноњ арх≥тектури тощо);

¦:- природогосподарськ≥ територ≥њ та акватор≥њ -л≥с≥в, л≥сопарк≥в, парк≥в, г≥дропарк≥в, а також пам'€тки природи, ботан≥чн≥ й зоолог≥чн≥ сади, аквапарки, океа-нар≥уми та под≥бн≥ об'Їкти в межах парк≥в, л≥сопарк≥в та г≥дропарк≥в;

¦:- соц≥альна складова ландшафту - автохтонне населенн€ (етнос) з притаманним йому архетипом повед≥нки, формами гостинност≥ та ставленн€м до в≥дв≥дувач≥в, традиц≥йн≥ форми природокористуванн€, мова, традиц≥њ, культура, побут, рел≥г≥€ тощо;

¦:- природознавч≥ та ≥сторико-краЇзнавч≥ музењ, а також об'Їкти, важлив≥ дл€ демонстрац≥њ еколог≥чних принцип≥в

природокористуванн€, наприклад, екотехнолог≥чн≥ господарства ≥ п≥дприЇмства, уг≥дд€ традиц≥йних форм природокористуванн€, об'Їкти культурноњ спадщини тощо.

ѕ≥дсистему ««асоби, умови й можливост≥ зд≥йсненн€ екотуризму» формують:

- екотехнолог≥чн≥ види транспорту - п≥ший, велосипедний, водний (байдарки, каное, рафти тощо), к≥нний та ≥нш≥ (па м≥сцевих њздових тваринах), електротранспорт (електромоб≥л≥, спец≥альн≥ вузькокол≥йн≥ та мопокол≥йн≥ зал≥зниц≥ тощо);

¦> екотехнолог≥чн≥ об'Їкти розм≥щенн€ турист≥в -екокемп≥иги, обладнан≥ наметов≥ м≥стечка, приюти, хатинки л≥сника тощо;

- екотехнолог≥чне туристське спор€дженн€ (≥ндив≥дуальне ≥ групове спор€дженн€ та витратн≥ матер≥али, що не забруднюють природне середовище);

- еколог≥чно чист≥ продукти харчуванн€, насамперед, м≥сцев≥;

- еколог≥чна спри€тлив≥сть м≥сцевост≥, у тому числ≥ в план≥ забрудненн€, сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чного стану, ризику виникненн€ стих≥йних лих, крим≥нальност≥, тероризму тощо;

- придатн≥сть (в≥дпов≥дн≥сть) територ≥њ дл€ р≥зних вид≥в еколог≥чного туризму (ботан≥чного, зоолог≥чного, спе-леолог≥чного, ф≥тотерапевтичного тощо) та њх доступн≥сть;

- припустим≥ рекреац≥йн≥ навантаженн€, обс€ги використанн€ водних, енергетичних та ≥нших ресурс≥в, терм≥ни в≥дв≥данн€ ≥ форми контакт≥в з об'Їктами екоту-ризму, ступ≥нь њх збереженн€ та охорони;

- населенн€ рег≥ону (обслуговуючий персонал, пров≥дники та ≥н.);

- квал≥ф≥кован≥ менеджери еколог≥чного туризму й г≥ди-природозиавц≥, а також дидактичн≥, скоосв≥тн≥, просв≥тн≥, виховн≥ та ≥нш≥ ≥нформац≥йн≥ та екорекламн≥ матер≥али.

ѕроанал≥зувавши скотуристичпий потенц≥ал певних прпродогосподарських та природохоронних територ≥й, можна визначити основн≥ види екотуристичноњ д≥€льност≥, що Ї можливими та доц≥льними в њх межах, та в≥дпов≥дн≥ екотуристськ≥ продукти, послуги, товари. Ќайб≥льш поширеними серед них Ї:

- розроблен≥, обладнан≥ та контрольован≥ еколог≥чн≥ стежки та маршрути;

¦> екологом≥стк≥ ≥нтелектуально-осв≥ти≥ та консультац≥йн≥ послуги найр≥зноман≥тн≥ших вид≥в;

- орган≥зований спортивний, пригодницький, зелений с≥льський, л≥кувальний ≥ реаб≥л≥тац≥йний туризм;

- спец≥альн≥ еколог≥чн≥ й екокультурп≥ тури;

- екскурс≥йн≥ послуги, у тому числ≥ еколого-приро-дознавч≥ та ≥сторико-культури≥ екскурс≥њ;

- спец≥альн≥ спортивн≥ та культурпо-дозв≥ллЇв≥ заходи та акц≥њ (спортивн≥ змаганн€, ≥гри, треи≥нги, збори, фестивал≥, конкурси, виставки, €рмарки, аукц≥они тощо);

- контрольоване збиранн€ та загот≥вл€ в≥дпочиваючими ≥ туристами гриб≥в, €г≥д, рослин та ≥нших «дар≥в природи», фотополюванн€, пекомерц≥йнс та спортивне рибальство (включаючи п≥дводне полюванн€ та дайв≥нг);

¦> продаж еколог≥чно чистих м≥сцевих продукт≥в харчуванн€ та страв нац≥ональноњ кухн≥;

- екотехнолог≥чн≥ послуги розм≥щенн€ ≥ транспортн≥ послуги;

- прокат туристського спор€дженн€;

- виготовленн€ ≥ продаж р≥зноман≥тних сувен≥р≥в, насамперед, м≥сцевих промисл≥в;

¦> рскламно-≥иформац≥йн≥ послуги, створенн€ та реал≥зац≥€ продукц≥њ з еколог≥чною символ≥кою територ≥њ, у тому числ≥ на поштових марках;

- виготовленн€ ≥ продаж спец≥альноњ екоспр€мова-њюњ ауд≥о-, в≥део-, фото- ≥ к≥нопродукц≥њ тощо.

 ожна позиц≥€ може бути самост≥йним екотуристсь-ким продуктом, послугою або товаром, а також стати основою дл€ створенн€ нових вар≥ант≥в екотуристських продукт≥в, товар≥в та послуг.

ѕ≥дсумовуючи вищенаведене, можна визначити специф≥чн≥ риси екотуристського продукту. ѕотенц≥йним джерелом екотуристського продукту Ї, насамперед, ландшафтно-еколог≥чн≥ ресурси природного середовища. ќсновною умовою генерац≥њ потенц≥йних екотуристич-них властивостей природного середовища €к ресурсу або джерела ресурс≥в екотуризму Ї можлив≥сть доступу до них турист≥в та в≥дпочиваючих.

ќсновною формою реал≥зац≥њ урбокомпенсац≥йного природокористуванн€, в першу чергу, еколог≥чного туризму та рекреац≥њ, а також базовою основою комплексного екотуристського продукту Ї еколог≥чна стежка -специф≥чний вид одноденного туристського маршруту (фр. marche - п≥ший х≥д + route - шл€х)43 - географ≥чно визначена, прив'€зана до певноњ м≥сцевост≥ та характерних (особливих) об'Їкт≥в й описана з певним ступенем детальност≥ траса походу, подорож≥, в≥дпочин-ково-оздоровчоњ прогул€нки, осв≥тньоњ екскурс≥њ тощо. √еограф≥чна визначен≥сть еколог≥чноњ стежки пол€гаЇ в њњ просторовому позиц≥онуванн≥ та картограф≥чному моделюванн≥ ~ створенн≥ абрису, крок≥в, картосхеми, ≥люстрац≥й (граф≥чних та фотограф≥чних), а також текстовому опис≥ об'Їкт≥в на трас≥ руху з детальн≥стю, що забезпечуЇ можлив≥сть повторного чи багаторазового проходженн€ цього маршруту туристами з р≥зним ступенем п≥дготовки.

...


ƒжерело: ƒмитрук ќ.ё. ≈колог≥чний туризм: сучасн≥ концепц≥њ менеджменту ≥ маркетингу. -  .: јльтерпрес, 2004. - 192 с. (подан≥ матер≥али (анотац≥њ розд≥л≥в книги) можливо використовувати лише дл€ ознайомленн€. ¬с≥ права належать њх авторам. Ўукайте книжку у книжкових магазинах)

ѕередмова
–озд≥л 1. ≈колог≥чний туризм
1.1. ѕринципи, функц≥њ та завданн€ еколог≥чного туризму
1.2. √носеолог≥чн≥ та ≥сторичн≥ основи еколог≥чного туризму
1.3. ≤нтеграц≥йн≥ та стаб≥л≥зац≥йн≥ основи еколог≥чного туризму
–озд≥л 2.  онструктивно-географ≥чн≥ основи менеджменту еколог≥чного турихму
2.1. ≤новац≥йн≥ основи менеджменту еколог≥чного туризму
2.2. Ќауково-методичн≥ основи менеджменту еколог≥чного туризму
2.3.  онструктивно-географ≥чн≥ та дидактичн≥ основи фаховоњ п≥дготовки менеджера еколог≥чного туризму
–озд≥л 3. ≈колог≥чний туризм в систем≥ еколог≥чного геомаркетингу
3.1. “еоретико-методолог≥чн≥ та практичн≥ засади еколог≥чного геомаркетингу
3.2. ≈колог≥чний туризм в систем≥ урбоеколог≥чного маркетингу
3.3.  онцепц≥€ геомаркетингу еколог≥чного туризму €к базовоњ основи сталого рекреац≥йного природокористуванн€
3.4. ≈колог≥чний туризм у систем≥ сусп≥льно-економ≥чних в≥дносин
3.5. —усп≥льно-економ≥чн≥ основи та економ≥чний зм≥ст стратег≥чного менеджменту еколог≥чного туризму
3.6. —усп≥льно-економ≥чн≥ чинники розвитку еколог≥чного туризму
3.7. ≈котуристичний потенц≥ал та специф≥чн≥ риси екотуристського продукту
–озд≥л 4. –еал≥зац≥€ концепц≥њ геомаркетингу еколог≥чного туризму
4.1. ќсобливост≥ геомаркетин≥у еколог≥чного туризму
4.2. –озробка комплексу геомаркетингу
4.2.1. ћаркетинговий проф≥ль екотуриста
4.2.2. —тратег≥њ збуту ≥ прогнозуванн€ потенц≥йного попиту в еколог≥чному туризм≥
4.3. ≈котуристичн≥ геомаркетингов≥ комун≥кац≥њ
¬исновки

 

«акарпатской области
 арпатска€ ѕразднична€ ярмарка Ќаборов


ѕро «акарпатскую область
«акарпатска€ область
“уробъекты «акарпать€
√еографи€ «акарпать€
¬одные ресурсы в «акарпатье
‘лора и фауна «акарпать€
 лимат «акарпать€
«аповедные места «акарпать€
ѕещеры «акарпать€
Ќаселение «акарпать€
 ультура, исскуство «акарпать€
«акарпатска€ музыка
ћонастыри, церкви в «акарпатье
«амки «акарпать€
»стори€ «акарпать€
Ёкскурсоводы по «акарпатью

“уробъекты по районам:
Ѕереговский район
¬еликоберезн€нский район
¬иноградовский район
¬оловецкий район
»ршавский район
ћежгорский район
ћукачевский район
ѕеречинский район
–аховский район
—вал€вский район
“€чевский район
”жгородский район
’устский район

ѕол€на  васова
«акарпатье, село ѕол€на
 оттедж на 8 человек
Ќа территории базы закарпатска€ колыба, футбольное поле, сауна
—лавутич «акарпатье
«акарпатье, село ѕол€на
“ри корпуса с номерами разных категорий. ¬анны с минеральной водой! Ќизкие цены! —вой открытый бассейн!
ƒобавить рекламу
ѕригласите своих туристов
Ќапишите про свою привлекательность. ѕусть все знают про ¬ас!
 арпатска€ ‘орель
«акарпатье, город —вал€ва
Ќа территории отел€ колыба, озеро с рыбой, мини-зоопарк, детска€ площадка! Ќизкие цены!“еги страницы


ƒругие рекомендованные объекты

—лавутич «акарпатье в ѕол€не

—Ћј¬”“»„ «ј ј–ѕј“№≈

с. ѕол€на, «акарпатье
Ќомера с минеральной водой, открытый бассейн, кафе, хорошие цены
«олота€ ѕодкова

«ќЋќ“јя ѕќƒ ќ¬ј

с. јндреевка, «акарпатье
“урбаза с озерами, дерев€нными коттеджами, открытым бассейном, рестораном-колыбой, детской площадкой
Ёльдорадо

ЁЋ№ƒќ–јƒќ

с. —олочин, «акарпатье
“урбаза с дерев€нными коттеджами, рестораном, в 100 метрах от санатори€ " витка ѕолонины"
“урбаза ѕол€на  васова

ѕќЋяЌј  ¬ј—ќ¬ј

с. ѕол€на, «акарпатье
 оттеджи на 8 человека, ресторан, детска€ площадка, вокруг лес, до санатори€ "—олнечное «акарпатье" 400 метров

»нформаци€ по этому региону  арпат


>>>>>  арпаты (области): «акарпатска€, »вано-‘ранковска€, Ћьвовска€, „ерновицка€

>>>> ѕро «акарпатскую область: туробъекты «акарпать€, географи€ «акарпать€, водные ресурсы в «акарпатье, флора и фауна «акарпать€, климат «акарпать€, заповедные места «акарпать€, пещеры «акарпать€, население «акарпать€, культура, исскуство «акарпать€, закарпатска€ музыка, монастыри, церкви в «акарпатье, замки «акарпать€, истори€ «акарпать€, экскурсоводы по «акарпатью

>>>> «акарпатска€ область (районы и курорты):
Ѕереговский район: Ѕэнэ, Ѕерегово, Ѕоржава, ¬ары, ¬елика€ Ѕегань, ¬еликие Ѕереги, √еча, ƒыйда,  васово,  осонь, ћужиево, ќросиево, „етфалва, „ома, яноши
¬еликоберезн€нский район: ¬еликий Ѕерезный, ¬олос€нка, ¬ышка ( раси€), «абродь,  н€гин€,  острино, ћалый Ѕерезный, –усский ћочар, —оль, —тавное
¬иноградовский район: ¬иноградов, ѕийтерфолво, “исобикень
¬оловецкий район: ¬ерх. √рабовница, ¬оловец, √укливый, ∆дениево, Ћаторка, Ќижние ¬орота, ѕашковцы, ѕодполозье, —котарское
»ршавский район: Ѕронька, ƒолгое, »ршава, ќсой, —уха
ћежгорский район: ¬ерхний —туденый, »зки,  олочава, ћайдан, ћежгорье, Ќижний —туденый, ѕилипец, ѕодобовец, —иневир, —иневирска€ ѕол€на
ћукачевский район: Ѕобовище, ¬еликие Ћучки,  арпаты, ћукачево, —ин€к, „инадиево
ѕеречинский район: ƒубриничи, «аречево, Ћумшоры, ћокра, ѕеречин, “урьи –еметы, “урь€ ѕасека, “урь€ ѕол€на
–аховский район: ¬еликий Ѕычков, ƒеловое, ƒрагобрат,  васы, Ћазещина, Ћуг, –ахов, –остоки, „ерна€ “иса, ясин€
—вал€вский район: √аньковица, √олубиное, ѕавлово, ѕол€на, —вал€ва, —олочин, —тройное, —усково, ”клин, яковское
“€чевский район: Ѕедевл€, Ѕуштыно, ¬елика€ ”голька, √аничи, √рушевое, ƒубовое,  алины,  расна€,  ричево, Ќересница, Ќижн€€ јпша, Ќовобарово, ќльховцы, —олотвино, “ерново, “€чево, ”сть-„орна
”жгородский район: ”жгород, јндреевка, јнталовцы, Ѕарвинок,  аменица,  инчеш, Ќевицкое, ќреховица, ярок
’устский район: ¬ышково, ƒрагово, »за, Ќижнее —елище, ’уст, Ўа€н