—правочник отдыха в  арпатах

 вантовый  алендарь
ћир —олнца ћесто ќтдыха
‘антази€ отель в ѕол€не
ƒобавить ¬аш объект и привлечь туристов
 арпатськ≥ 100% натуральн≥ в≥соког≥рн≥ €годи, б≥л≥ гриби та чањ

≈колог≥чний туризм в систем≥ урбоеколог≥чного маркетингу≈колог≥чний туризм можна розгл€дати також €к специф≥чний ≥ндикатор економ≥чноњ системи, €кий одним з перших в≥дчуваЇ на соб≥ њњ вплив, збер≥гаючи при цьому потенц≥йн≥ можливост≥ впливу па економ≥ку певного м≥ста, рег≥ону та крањни в ц≥лому. “аким чином, економ≥ка ≥ еколог≥чний туризм т≥сно взаЇмод≥ють м≥ж собою. ѕричому ц€ взаЇмод≥€ носить системний характер, що виражаЇтьс€ у взаЇмозалежност≥, взаЇмовплив≥ ≥ взаЇмозумовленост≥ р≥зних за ≥Їрарх≥чним р≥внем складовими економ≥чноњ системи та еколог≥чного туризму. ќсновою цих взаЇмод≥й Ї сусп≥льно-економ≥чи≥ в≥дносини, зумовлен≥ особливост€ми виробництва ≥ споживанн€ специф≥чного екотуристського продукту.

≈котуристський продукт з погл€ду його поданн€ (позиц≥юванн€) па туристичному ринку Ї певним ком-

39 ƒмитрук ќ.ё. ≈колог≥чний туризм у систем≥ сусп≥льпо-ско≥юм≥чинх в≥дносин. ,// ≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€: Ќаук, зб. -  ., 2001. - — 89-95.

плексом еком≥стких та екозначущих продукт≥в, товар≥в ≥ послуг переважно ≥птелектуальио-осв≥тнього та рекреац≥йного характеру, що мають просторову (геоеко-лог≥чну, ландшафтно-еколог≥чну), к≥льк≥сну ≥ €к≥сну визначен≥сть та п≥дготовлен≥ дл€ реал≥зац≥њ туристам та в≥дпочиваючим (споживачам цього продукту). ” його виробництв≥ зад≥€н≥ природоохоронн≥, природогоспо-дарськ≥ та туристичн≥ п≥дприЇмства ≥ орган≥зац≥њ, що пов'€зан≥ м≥ж собою процесом створенн€ екотуристського продукту.

≈котуристський продукт складаЇтьс€ з таких основних компонент≥в40:

- екотуристськ≥ послуги (послуги орган≥затор≥в еколог≥чного туризму - туроператор≥в та турагент≥в, природоохоронних та природогосподарських орган≥зац≥й, транспортн≥ послуги, послуги системи гостинност≥ та громадського харчуванн€, культурно-дозв≥ллЇв≥ послуги та ≥нш≥, що можна в≥днести до категор≥њ екоту-ристських);

- д≥€льн≥сть та роботи, що супроводжують процес реал≥зац≥њ та споживанн€ туристських послуг (робота на маршрут≥ менеджера еколог≥чного туризму, г≥да-приро-дознавц€, екоосв≥тн€ та екотуристсько-трен≥нгова д≥€льн≥сть тощо);

- товари, що споживаютьс€ п≥д час екотуру, та супутн≥ товари, €к≥ споживаютьс€ поза його межами (р≥зноман≥тн≥ споживч≥ та декоративн≥ товари, сувен≥ри, значки, лист≥вки та ≥н.).

¬заЇмозв'€зок цих компонент≥в та њх частка в певному екотуристському продукт≥ залежать в≥д напр€мку та мети екотуризму, фахового та економ≥чного р≥вн€ орган≥затор≥в. ¬елике значенн€ маЇ специф≥чна екоосв≥тн€ та ековиховна д≥€льн≥сть з мотивац≥њ та стимулюванн€ р≥зних напр€мк≥в екотуризму, п≥дготовки та навчанн€

40 Ѕиржаков ћ.Ѕ. ”каз соч. - —. 265.

правилам повед≥нки у природному середовищ≥, формуванн€ екокультури сп≥лкуванн€ з природним середовищем та споживанн€ скотуристського продукту.

–еал≥зац≥€ екотуристського продукту зазнаЇ впливу ур-бокомпенсац≥йпих, рекреац≥йних, соц≥ально-культурних, осв≥тн≥х та ≥нших сусп≥льних потреб та туристського попиту. ≈коном≥чно це ви€вл€Їтьс€ ф≥нансовими потребами людей, що хочуть ≥ мають можлив≥сть придбати екотуристський продукт у вигл€д≥ маршруту, подорож≥ або поњздки в м≥сц€, що њх ц≥кавл€ть, або спец≥альноњ брошури дл€ само-пут≥впоњ еколог≥чноњ стежки.  упуючи екотуристський продукт ≥ сплачуючи тим самим його варт≥сть, споживач вступаЇ в економ≥чн≥ в≥дносини з його виробником - природним середовищем ≥ орган≥зац≥Їю, що виступаЇ орган≥затором, посередником та регул€тором перебуванн€ туриста у природному середовищ≥. „астина отриманого прибутку витрачаЇтьс€ на в≥дновленн€ природного середовища та п≥дтриманн€ екотуристичноњ ≥нфраструктури.

“аким чином, результат специф≥чного скотуристичного виробництва знаходить сусп≥льне визнанн€, а саме виробництво одержуЇ новий ≥мпульс, оск≥льки знову в≥дтворюЇтьс€ пропозиц≥€ екотуристського продукту. —усп≥льне значенн€ екотуристського продукту пол€гаЇ також у його доступност≥, низьк≥й соб≥вартост≥ та швидк≥й самоокупност≥. “ому еколог≥чний туризм можна розгл€дати €к Їдиний процес природоохоронного виробництва ≥ споживанн€, складний комплекс природо-сусп≥льно-економ≥чних в≥дносин:

- м≥ж учасниками створенн€ та реал≥зац≥њ екотуристського продукту;
- м≥ж споживачем ≥ виробником з приводу придбанн€ екотуристського продукту;
- м≥ж споживачем ≥ виробником екотуристського продукту з приводу його споживанн€;
- м≥ж споживачем ≥ самим екотуристським продуктом (природним середовищем);
- м≥ж учасниками реал≥зац≥њ та в≥дтворенн€ екотуристського продукту.

“аким чином, еколог≥чний туризм повноц≥нно реал≥зуЇтьс€ в систем≥ економ≥чних в≥дносин сусп≥льства пор€д з ≥ншими галуз€ми економ≥ки, саме тому управл≥нн€ еколог≥чним туризмом передбачаЇ зд≥йсненн€ насамперед економ≥чних в≥дносин. ≈коном≥чн≥ засади управл≥нн€ еколог≥чним туризмом ви€вл€ютьс€ також у тому, що його створенн€, реал≥зац≥€ ≥ в≥дтворенн€ потребують певних ресурс≥в та витрат.

≈котуристичн≥ витрати - це сума витрат, що йдуть на створенн€ екотуристського продукту, його просуванн€ до споживача, реал≥зац≥ю та в≥дтворенн€. ¬ажлива особлив≥сть екотуристичних витрат пол€гаЇ в тому, що значна њх частина припадаЇ на в≥дтворенн€ природного середовища та охорону природи. –≥зниц€ м≥ж варт≥стю екотуристського продукту ≥ витратами на його виробництво, реал≥зац≥ю ≥ в≥дтворенн€ складаЇ прибуток п≥дприЇмств та орган≥зац≥й, що його реал≥зують.

—истема економ≥чного контролю у виробництв≥, реал≥зац≥њ та в≥дтворенн≥ екотуристського продукту зд≥йсню-Їтьс€ через державну, комерц≥йну ≥ громадську форми захисту прав споживач≥в. јдже споживач≥, що придбали екотуристський продукт ≥ не отримали того, що њм було об≥ц€но, пред'€вл€ють санкц≥њ до його продавц€ (у даному випадку до виробника або реал≥затора). якщо споживач≥ задоволен≥ екотуристським продуктом, позитивний вплив в≥д д≥€льност≥ його виробник≥в позначитьс€ на зб≥льшенн≥ попиту, зростанн≥ прибутку, а отже, ≥ зб≥льшенн≥ кап≥таловкладень у в≥дтворенн€ природного середовища та охорону природи.

” наведених вище випадках йдетьс€ про реал≥зац≥ю насамперед економ≥чних в≥дносин, в €к≥ вступають виробники (реал≥затори, продавц≥) туристського продукту та його споживач≥ (в≥дпочиваюч≥, туристи). ƒо цього варто додати ≥ ще один вид економ≥чних в≥дносин, що стосуЇтьс€

в≥дносин з ф≥скальними державними органами та витрат частини прибутку в≥д д≥€льност≥ виробник≥в на податки. ƒо того ж органи державного регулюванн€ туристичноњ д≥€льност≥ мають спри€ти њњ розвитку, що передбачаЇ участь держави в ≥нвестиц≥йн≥й, страхов≥й, правов≥й та ≥нш≥й д≥€льност≥ з метою зм≥цненн€ економ≥чних основ екотуризму.

...


ƒжерело: ƒмитрук ќ.ё. ≈колог≥чний туризм: сучасн≥ концепц≥њ менеджменту ≥ маркетингу. -  .: јльтерпрес, 2004. - 192 с. (подан≥ матер≥али (анотац≥њ розд≥л≥в книги) можливо використовувати лише дл€ ознайомленн€. ¬с≥ права належать њх авторам. Ўукайте книжку у книжкових магазинах)

ѕередмова
–озд≥л 1. ≈колог≥чний туризм
1.1. ѕринципи, функц≥њ та завданн€ еколог≥чного туризму
1.2. √носеолог≥чн≥ та ≥сторичн≥ основи еколог≥чного туризму
1.3. ≤нтеграц≥йн≥ та стаб≥л≥зац≥йн≥ основи еколог≥чного туризму
–озд≥л 2.  онструктивно-географ≥чн≥ основи менеджменту еколог≥чного турихму
2.1. ≤новац≥йн≥ основи менеджменту еколог≥чного туризму
2.2. Ќауково-методичн≥ основи менеджменту еколог≥чного туризму
2.3.  онструктивно-географ≥чн≥ та дидактичн≥ основи фаховоњ п≥дготовки менеджера еколог≥чного туризму
–озд≥л 3. ≈колог≥чний туризм в систем≥ еколог≥чного геомаркетингу
3.1. “еоретико-методолог≥чн≥ та практичн≥ засади еколог≥чного геомаркетингу
3.2. ≈колог≥чний туризм в систем≥ урбоеколог≥чного маркетингу
3.3.  онцепц≥€ геомаркетингу еколог≥чного туризму €к базовоњ основи сталого рекреац≥йного природокористуванн€
3.4. ≈колог≥чний туризм у систем≥ сусп≥льно-економ≥чних в≥дносин
3.5. —усп≥льно-економ≥чн≥ основи та економ≥чний зм≥ст стратег≥чного менеджменту еколог≥чного туризму
3.6. —усп≥льно-економ≥чн≥ чинники розвитку еколог≥чного туризму
3.7. ≈котуристичний потенц≥ал та специф≥чн≥ риси екотуристського продукту
–озд≥л 4. –еал≥зац≥€ концепц≥њ геомаркетингу еколог≥чного туризму
4.1. ќсобливост≥ геомаркетин≥у еколог≥чного туризму
4.2. –озробка комплексу геомаркетингу
4.2.1. ћаркетинговий проф≥ль екотуриста
4.2.2. —тратег≥њ збуту ≥ прогнозуванн€ потенц≥йного попиту в еколог≥чному туризм≥
4.3. ≈котуристичн≥ геомаркетингов≥ комун≥кац≥њ
¬исновки

 

«акарпатской области
 арпатска€ ѕразднична€ ярмарка Ќаборов


ѕро «акарпатскую область
«акарпатска€ область
“уробъекты «акарпать€
√еографи€ «акарпать€
¬одные ресурсы в «акарпатье
‘лора и фауна «акарпать€
 лимат «акарпать€
«аповедные места «акарпать€
ѕещеры «акарпать€
Ќаселение «акарпать€
 ультура, исскуство «акарпать€
«акарпатска€ музыка
ћонастыри, церкви в «акарпатье
«амки «акарпать€
»стори€ «акарпать€
Ёкскурсоводы по «акарпатью

“уробъекты по районам:
Ѕереговский район
¬еликоберезн€нский район
¬иноградовский район
¬оловецкий район
»ршавский район
ћежгорский район
ћукачевский район
ѕеречинский район
–аховский район
—вал€вский район
“€чевский район
”жгородский район
’устский район

ѕол€на  васова
«акарпатье, село ѕол€на
 оттедж на 8 человек
Ќа территории базы закарпатска€ колыба, футбольное поле, сауна
—лавутич «акарпатье
«акарпатье, село ѕол€на
“ри корпуса с номерами разных категорий. ¬анны с минеральной водой! Ќизкие цены! —вой открытый бассейн!
ƒобавить рекламу
ѕригласите своих туристов
Ќапишите про свою привлекательность. ѕусть все знают про ¬ас!
 арпатска€ ‘орель
«акарпатье, город —вал€ва
Ќа территории отел€ колыба, озеро с рыбой, мини-зоопарк, детска€ площадка! Ќизкие цены!“еги страницы


ƒругие рекомендованные объекты

—лавутич «акарпатье в ѕол€не

—Ћј¬”“»„ «ј ј–ѕј“№≈

с. ѕол€на, «акарпатье
Ќомера с минеральной водой, открытый бассейн, кафе, хорошие цены
«олота€ ѕодкова

«ќЋќ“јя ѕќƒ ќ¬ј

с. јндреевка, «акарпатье
“урбаза с озерами, дерев€нными коттеджами, открытым бассейном, рестораном-колыбой, детской площадкой
Ёльдорадо

ЁЋ№ƒќ–јƒќ

с. —олочин, «акарпатье
“урбаза с дерев€нными коттеджами, рестораном, в 100 метрах от санатори€ " витка ѕолонины"
“урбаза ѕол€на  васова

ѕќЋяЌј  ¬ј—ќ¬ј

с. ѕол€на, «акарпатье
 оттеджи на 8 человека, ресторан, детска€ площадка, вокруг лес, до санатори€ "—олнечное «акарпатье" 400 метров

»нформаци€ по этому региону  арпат


>>>>>  арпаты (области): «акарпатска€, »вано-‘ранковска€, Ћьвовска€, „ерновицка€

>>>> ѕро «акарпатскую область: туробъекты «акарпать€, географи€ «акарпать€, водные ресурсы в «акарпатье, флора и фауна «акарпать€, климат «акарпать€, заповедные места «акарпать€, пещеры «акарпать€, население «акарпать€, культура, исскуство «акарпать€, закарпатска€ музыка, монастыри, церкви в «акарпатье, замки «акарпать€, истори€ «акарпать€, экскурсоводы по «акарпатью

>>>> «акарпатска€ область (районы и курорты):
Ѕереговский район: Ѕэнэ, Ѕерегово, Ѕоржава, ¬ары, ¬елика€ Ѕегань, ¬еликие Ѕереги, √еча, ƒыйда,  васово,  осонь, ћужиево, ќросиево, „етфалва, „ома, яноши
¬еликоберезн€нский район: ¬еликий Ѕерезный, ¬олос€нка, ¬ышка ( раси€), «абродь,  н€гин€,  острино, ћалый Ѕерезный, –усский ћочар, —оль, —тавное
¬иноградовский район: ¬иноградов, ѕийтерфолво, “исобикень
¬оловецкий район: ¬ерх. √рабовница, ¬оловец, √укливый, ∆дениево, Ћаторка, Ќижние ¬орота, ѕашковцы, ѕодполозье, —котарское
»ршавский район: Ѕронька, ƒолгое, »ршава, ќсой, —уха
ћежгорский район: ¬ерхний —туденый, »зки,  олочава, ћайдан, ћежгорье, Ќижний —туденый, ѕилипец, ѕодобовец, —иневир, —иневирска€ ѕол€на
ћукачевский район: Ѕобовище, ¬еликие Ћучки,  арпаты, ћукачево, —ин€к, „инадиево
ѕеречинский район: ƒубриничи, «аречево, Ћумшоры, ћокра, ѕеречин, “урьи –еметы, “урь€ ѕасека, “урь€ ѕол€на
–аховский район: ¬еликий Ѕычков, ƒеловое, ƒрагобрат,  васы, Ћазещина, Ћуг, –ахов, –остоки, „ерна€ “иса, ясин€
—вал€вский район: √аньковица, √олубиное, ѕавлово, ѕол€на, —вал€ва, —олочин, —тройное, —усково, ”клин, яковское
“€чевский район: Ѕедевл€, Ѕуштыно, ¬елика€ ”голька, √аничи, √рушевое, ƒубовое,  алины,  расна€,  ричево, Ќересница, Ќижн€€ јпша, Ќовобарово, ќльховцы, —олотвино, “ерново, “€чево, ”сть-„орна
”жгородский район: ”жгород, јндреевка, јнталовцы, Ѕарвинок,  аменица,  инчеш, Ќевицкое, ќреховица, ярок
’устский район: ¬ышково, ƒрагово, »за, Ќижнее —елище, ’уст, Ўа€н