—правочник отдыха в  арпатах

 вантовый  алендарь
ћир —олнца ћесто ќтдыха
‘антази€ отель в ѕол€не
ƒобавить ¬аш объект и привлечь туристов
 арпатськ≥ 100% натуральн≥ в≥соког≥рн≥ €годи, б≥л≥ гриби та чањ

≈колог≥чний туризм в систем≥ урбоеколог≥чного маркетингу
јнал≥з останн≥х досл≥джень та публ≥кац≥й в галуз≥ еколог≥чного маркетингу показав, що дл€ вир≥шенн€ ≥снуючих еколог≥чних проблем рекреац≥йного природокористуванн€ виключно актуальною Ї розробка концептуальних теоретико-методолог≥чних основ урбоеколог≥чного маркетингу. ћешканц≥ м≥ст Ї основними споживачами рекреац≥йно-туриських продукт≥в ≥ послуг. «азначимо також, що саме м≥ста Ї «батьк≥вщиною» еколог≥чного туризму, тому що тут продукуютьс€ вс≥ основн≥ еколог≥чн≥ ≥дењ, рухи, та формуютьс€ св≥дом≥ еко-туристи.

Ќезважаючи на достатньо розроблен≥ методичн≥ та теоретичн≥ аспекти загального маркетингу, њх практичне впровадженн€ нав≥ть на р≥вн≥ загальних принцип≥в в систему управл≥нн€ м≥ським господарством пов'€зано з чималими методичними труднощами. ј щодо урбоеколог≥чного маркетингу та геомаркетингу, то нав≥ть у найб≥льш розвинених крањнах ц≥л≥сна пол≥тика в ц≥й галуз≥ Ї скор≥ше вин€тком, н≥ж правилом.

«астосуванн€ традиц≥йноњ (компонентноњ) методолог≥чноњ бази дл€ досл≥дженн€ м≥ського середовища з вичлененн€м специф≥чних складових м≥ста €к Їдиного

32 —адченко ≈.¬. ќсновы экологического маркетинга. // ≈коном≥чн≥ инновации. ≈коном≥ко-сколог≥чн≥ проблеми

природокористуванн€ па сучасному етап≥ —б. пауч. праць. - ќдеса: ≤нститут проблем ринку й сконом≥ко-сколог≥чних досл≥джень Ќј≤≤ ”крањни. - 1999. - ¬ып. 6. —. 22-31

ц≥лого - житлов≥ будинки, промислов≥ п≥дприЇмства, адм≥н≥стративн≥ та д≥лов≥ буд≥вл≥, магазини, культурн≥ ≥ рекреац≥йн≥ об'Їкти та ≥нше скор≥ше ускладнюють, н≥ж п≥дтримують традиц≥йн≥ маркетингов≥ п≥дходи.

ѕрактика будь-€кого виду маркетингу означаЇ, що необх≥дно мислити ≥ д≥€ти при орган≥зац≥њ виробництва ≥ збуту з позиц≥й ринку, тобто насамперед ураховувати ≥нтереси споживач≥в. ”сп≥х залежить в≥д стратег≥чного плануванн€, ≥накше кажучи, фонди, ≥нструменти, методи ≥ види д≥€льност≥ мають бути орган≥зован≥, запланован≥ та контрольован≥ з позиц≥й задоволенн€ потреб р≥зноман≥тних груп населенн€, що реал≥зуЇ виробнич≥ та п≥дприЇмницьк≥ завданн€ ≥ споживаЇ продукти.

” принцип≥ концепц≥€ еколог≥чного маркетингу застосовуЇтьс€ до виробництва ≥ розпод≥лу будь-€ких товар≥в ≥ послуг в межах м≥ста. ¬≥н може ефективно проводитис€ ≥ на комерц≥йних, ≥ на некомерц≥йних (безприбуткових основах) в≥дпов≥дними адм≥н≥стративними, приватними ≥ громадськими орган≥зац≥€ми. јле в≥дм≥нн≥сть м≥ського продукту та його елемент≥в в≥д звичайних товар≥в ≥ послуг не дозвол€Ї пр€мо вивести ур-боеколог≥чний маркетинг та ≥з звичайних форм маркетингу.

÷е розходженн€ можна висловити у стисл≥й форм≥: м≥ський продукт в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д звичайних продукт≥в маркетингу своЇю складн≥стю, просторовими межами, часом ≥снуванн€ (користуванн€), багатофункц≥ональн≥стю, керован≥стю. ѕроте сл≥д зауважити, що наск≥льки мун≥ципальн≥ влади можна розгл€дати €к кер≥вн≥, наст≥льки ≥снують обставини, що перешкоджають њх д≥€льност≥.  р≥м того, виробника м≥ського продукту далеко не завжди можна однозначно ≥дентиф≥кувати.

“еоретико-методолог≥чн≥ основи концепц≥њ урбоеколог≥чного маркетингу доц≥льно диференц≥ювати в≥дпов≥дно до суб'Їкт - об'Їктних в≥дношень у основних

видах маркетинговоњ д≥€льност≥. «алежно в≥д характеру отриманн€ прибутку, взаЇмов≥дносин м≥ж основними суб'Їктами маркетинговоњ д≥€льност≥ та об'Їктом маркетингу, мети маркетингу, особливостей об'Їкту урбоеколог≥чного маркетингу виокремлюютьс€ його ц≥лком самост≥йн≥ види, що в≥дпов≥дають певному сегменту на урбоеколог≥чному ринку. ѕри цьому зм≥нюЇтьс€ роль ≥ значим≥сть базових пон€ть традиц≥йного маркетингу (суб'Їкт, товар, зовн≥шнЇ середовище, мета д≥€льност≥) та набуваЇ еколог≥чноњ та просторово-еколог≥чноњ (гео-еколог≥чноњ) ≥нтерпретац≥њ. ¬икористовуючи такий п≥дх≥д, можна вид≥лити наступн≥ види урбоеколог≥чного маркетингу.

«а характером отриманн€ прибутку розр≥зн€Їтьс€ комерц≥йний та некомерц≥йний (умовнобезприбутковий та безприбутковий) маркетинг.  омерц≥йний урбоеко-лог≥чнигњ маркетинг - виробництво екоснециф≥чиих «еколог≥чно чистих» товар≥в, продукт≥в ≥ послуг, маркетинг природних ресурс≥в ≥ умов та територ≥й (геомаркетинг), маркетинг комерц≥йноњ еколог≥чноњ ≥нформац≥њ (комерц≥йних досл≥дних установ, лаборатор≥й тощо), маркетинг еколог≥чних ≥дей (ноу-хау) та технолог≥й, маркетинг урбокомпснсац≥йноњ зкорекреац≥њ, маркетинг комерц≥йноњ еколог≥чноњ осв≥ти, маркетинг економ≥ко-еколог≥чних стимул≥в до проведенн€ ефективноњ природоохоронноњ пол≥тики ≥ т.д.

Ќекомери,≥йний (безприбутковий та умовнобезприбутковий) урбоеколог≥чний маркетинг - це ринкова д≥€льн≥сть учасник≥в еколог≥чних рух≥в (за охорону природи, за в≥дновленн€ ≥ п≥дтримку еколог≥чноњ р≥вноваги та in.), маркетинг пол≥тичних д≥€ч≥в, що виступають за охорону навколишнього середовища, наукових ≥ громадських програм та грант≥в, маркетинг еколог≥чноњ ≥нформац≥њ (державних досл≥дних установ, пункт≥в мон≥торингу, лаборатор≥й та громадських експертиз тощо), маркетинг еколог≥чних ≥дей, гасел та бренд≥в (суди можна в≥днести маркетинг еколог≥чно-збалансованого споживанн€), маркетинг еколог≥чноњ осв≥ти та просв≥ти, маркетинг ≥нвестиц≥й в еколог≥чн≥ програми (м≥сцевого, рег≥онального та державного р≥вн≥в) та ≥н.

«алежно в≥д характеру взаЇмов≥дносин м≥ж основними суб'Їктами маркетинговоњ д≥€льност≥, мети маркетингу та особливостей об'Їкту урбоеколог≥чного маркетингу можна виокремити: урбоеколог≥чний маркетинг товар≥в ≥ послуг; убосколог≥чиий маркетинг екоспециф≥чних («еколог≥чно чистих») товар≥в, продукт≥в ≥ послуг; урбоеколог≥чний маркетинг територ≥й, природних умов ≥ ресурс≥в (геомаркетинг); урбоеколог≥чний маркетинг природоохоронноњ д≥€льност≥ ≥ в≥дтворенн€ природного середовища.

”рбоеколог≥чний маркетинг товар≥в ≥ послуг (звичайний маркетинг), що зд≥йснюЇтьс€ з урахуванн€м еколог≥чних стандарт≥в, норматив≥в ≥ обмежень €к основного чинника збереженн€ зовн≥шнього середовища. ” цьому випадку метою маркетингу Ї задоволенн€ звичайних запит≥в ≥ потреб мешканц≥в м≥ста за допомогою ринку, за умови максимального дотриманн€ ≥снуючих еколог≥чних норматив≥в та стандарт≥в, а д≥€льн≥сть суб'Їкт≥в маркетингу в≥дпов≥даЇ вимогам природоохоронного законодавства. ” €кост≥ прикладу такого маркетингу можна розгл€дати маркетинг, що задовольн€Ї вимогам еколог≥чних стандарт≥в сер≥њ ISO 14000.

”рбоеколог≥чний маркетинг екоспециф≥чних («еколог≥чно чистих») товар≥в, продукт≥в ≥ послуг. …ого виникненн€, ≥ розвиток викликано виокремленн€м специф≥чних еколог≥чних потреб у мешканц≥в м≥ста, що пов'€зан≥ з еколог≥чними проблемами, €к≥ ≥снують у б≥льшост≥ м≥ст та б≥льшою м≥рою завд€ки п≥двищенню еколог≥чноњ ≥нформованост≥ населенн€. ¬ основ≥ розвитку цього виду маркетингу Ї пон€тт€ «еколог≥чноњ потреби»,

«еколог≥чного товару», «еколог≥чноњ послуги». —еред деф≥н≥ц≥њ пон€тт€ еколог≥чноњ потреби людини, на перший план висуваЇтьс€ потреба в еколог≥чн≥й безпец≥. ÷е найб≥льш висока за р≥внем еколог≥чна потреба, що потребуЇ економ ≥ ко-правового забезпеченн€ основних життЇво важливих еколог≥чних ≥нтерес≥в людини, передус≥м його на чисте, здорове, спри€тливе дл€ житт€ середовище м≥ста. ” зв'€зку з цим важливим завданн€м Ї вивченн€ механ≥зм≥в формуванн€ еколог≥чних потреб мешканц≥в м≥ст ≥ њх залежност≥ в≥д на€вних природно-ресурсних (ландшафтних) умов та р≥вн€ соц≥ально-економ≥чного розвитку м≥ста. ћстою урбоеколог≥чного маркетингу еко-специф≥чних товар≥в та послуг Ї задоволенн€ еколог≥чних потреб мешканц≥в м≥ста, виробленн€ та просуванн€ еколог≥чних («еколог≥чно чистих») товар≥в та послуг, насамперед продукт≥в харчуванн€, води ≥ товар≥в першоњ необх≥дност≥. ѕри цьому па урбоеколог≥чний маркетинг екоспециф≥чних товар≥в ≥ послуг поширюютьс€ вс≥ еколог≥чн≥ нормативн≥ вимоги та стандарти.

”рбоеколог≥чний маркетинг територ≥й, природних умов ≥ ресурс≥в. «а зм≥стом це геопросторовий маркетинг або геомаркетинг, основним суб'Їктом €кого в ”крањн≥ Ї м≥ськ≥ адм≥н≥страц≥њ та м≥ськ≥ районн≥ органи влади, а також ≥нш≥ ф≥зичн≥ та юридичн≥ власники та розпор€дники природними ресурсами в межах п≥дпор€дкованих њм територ≥й. ” €кост≥ товару тут виступають природн≥ умови ≥ ресурси в межах певних територ≥й, що мають реальне або потенц≥йне комерц≥йне значенн€. ≈колог≥чним цей вид маркетингу Ї тому, що практично вс≥ природн≥ ресурси Ї матер≥альною (речовинною) основою компонент≥в геосоц≥оекосистем м≥ста р≥зноман≥тного р≥вн€, вилученн€ або порушенн€ €ких неминуче спричинюЇ зм≥ну еколог≥чного стану територ≥њ. ќкр≥м цього вони Ї основою ≥снуванн€ у€вних урбогеосоц≥оеколог≥чгих ресурс≥в зокрема пейзажно-естетичних.

ћ≥сцев≥ органи влади, €к суб'Їкт урбоеколог≥чного геомаркстингу зац≥кавлен≥ в просуванн≥ геоеколог≥чних територ≥альних (ландшафтних) ресурсо-товар≥в до споживач≥в через створенн€ в≥дпов≥дних ≥нфраструктур в межах рекреац≥йних зон загального користуванн€, садо-во-дачиих господарств та ≥н. ќсновною метою урбоеколог≥чного геомаркетингу Ї одержанн€ прибутку на основ≥ пр€мого використанн€ природно-ресурсного потенц≥алу територ≥њ (€к правило у рекреац≥йних, бальнеолог≥чних та ≥н. ц≥л€х). ÷ей вид геомаркетингу Ї основою дл€ забезпеченн€ урбокомпенсац≥њ та ст≥йкого м≥ста.

”рбоеколог≥чний маркетинг природоохоронноњ д≥€льност≥ ≥ в≥дтворенн€ природного середовища. …ого основним завданн€м Ї збереженн€ ≥ в≥дтворенн€ природних компонент≥в м≥ського середовища (природних елемент≥в та п≥дсистем в урбогеосоц≥оекосистем≥). “акож до цього виду урбогеомаркетингу можна в≥днести збереженн€ та в≥дтворенн€ генофонду б≥осфери. ÷ей сегмент формуЇтьс€ на основ≥ д≥€льност≥ м≥ських зоопарк≥в, дендрар≥њв, ботан≥чних сад≥в та р≥зноман≥тних клуб≥в, товариств ≥ центр≥в любител≥в тварин (к≥но-лог≥чних, орн≥толог≥чних, аквар≥ум≥ст≥в тощо), а також садово-дачних товариств та величезноњ к≥лькост≥ аматор≥в.

—уб'Їктом урбогеоеколог≥чного маркетингу в цьому випадку можуть виступати органи влади, громадськ≥ орган≥зац≥њ, пол≥тичн≥ парт≥њ ≥ рухи. ќсновним об'Їктом маркетингу («товаром») тут Ї територ≥њ з ун≥кальними природними та антропогенними ландшафтами (щодо б≥ор≥зномаи≥тт€ та соц≥окультурного значенн€), еколог≥чно уразлив≥ природн≥ комплекси, що забезпечують важлив≥ урбокомпепсац≥йн≥, середовище в≥дтворююч≥ та у€вн≥ (ландшафтно-≥нформац≥йн≥) функц≥њ та ≥н., що потребують охорони ≥ збереженн€, а також еколог≥чн≥

об'Їкти (звичайн≥, р≥дк≥сн≥ та зникаюч≥ види фаупи ≥ флори). –инок формують актуальн≥ та потенц≥йн≥ меценати, спонсори ≥ донори (орган≥зац≥њ, установи, товариства та окрем≥ особи), що могли б ф≥нансувати в≥дпов≥дн≥ природоохоронн≥ програми, проекти ≥ гранти.

—пециф≥чним видом урбоеколог≥чного геомаркетингу в рамках даного виду Ї маркетинг квот па забрудненн€ конкретних територ≥й (сертиф≥кати на викиди ≥ скиданн€ забруднюючих речовин). …ого основна ≥де€ пол€гаЇ в тому, що органами мун≥ципального управл≥нн€ встановлюЇтьс€ в≥дпов≥дно до чинноњ нормативно-правовоњ бази та м≥жнародних еколог≥чних стандарт≥в певн≥ граничн≥ меж≥ ем≥с≥њ до певних забруднюючих речовин дл€ певних територ≥й м≥ста (включаючи пов≥тр€ний прост≥р та надра), а розпод≥л прав на використанн€ цього «ур-богеоеколог≥чпого ресурсу« серед користувач≥в навколишнього середовища (особливо ≥ндустр≥альних) регулюЇтьс€ ринком.

≤нший специф≥чний видом в межах цього виду Ї ур-боеколог≥чний геомаркетингу утил≥зац≥њ та переробки побутових та ≥н. в≥дход≥в з певних територ≥й м≥ста. ” даному випадку органи мун≥ципального управл≥нн€ встановлюютьс€ певн≥ квоти та л≥ценц≥њ на асен≥зац≥ю (вивезенн€, складуванн€ на в≥дпов≥дних пол≥гонах, переробку та утил≥зац≥ю) побутових та ≥н. в≥дход≥в з визначених територ≥й. –озпод≥л прав на наданн€ асен≥зац≥йних послуг та в≥дведенн€ нових д≥л€нок п≥д спец≥альн≥ утил≥зац≥йно-переробн≥ пол≥гони (см≥ттЇзвалища) регулюЇтьс€ в≥дпов≥дним сегментом урбоеколог≥чного ринку.

”рбоеколог≥чний маркетинг еколог≥чноњ ≥нформац≥њ, еколог≥чних знань ≥ технолог≥й (р≥зновид маркетингу ≥дей). ÷ей ≥нтегральний вид ≈колог≥чний маркетинг т≥сно пов'€заний ≥з вс≥ма попередн≥ми видами урбоеколог≥чного маркетингу, тому що забезпечуЇ необх≥дн≥ еко-

лог≥чн≥ ноу-хау в процес≥ маркетинговоњ д≥€льност≥ (у широкому розум≥нн≥ цей вид маркетингу включаЇ ринков≥ механ≥зми створенн€ системи фаховоњ еколог≥чноњ осв≥ти та широкоњ еколог≥чноњ просв≥ти населенн€, орган≥зац≥ю наукових досл≥джень ≥з метою одержанн€ нових еколог≥чних знань, розробку еколог≥чно безпечних технолог≥й, анал≥з ≥ вдосконаленн€ еколог≥чного законодавства, еколог≥чну експертизу, еколог≥чний аудит ≥ копсалтинг). —уб'Їктами маркетингу тут Ї науков≥ орган≥зац≥њ, ун≥верситети, ф≥рми €к≥ спец≥ал≥зуютьс€ па виробництв≥ еколог≥чних ноу-хау, окрем≥ вчен≥, досл≥дники й експерти. ” €кост≥ товару в цьому випадку розгл€даЇтьс€ ≥нтелектуальний продукт: програми навчальних курс≥в та спецкурс≥в, навчальн≥ пос≥бники ≥ п≥дручники та ≥нше науково-мстодичне забезпеченн€, програми та гранти наукових досл≥джень, ≥нновац≥йн≥ еколог≥чн≥ технолог≥њ, проекти природоохоронноњ д≥€льност≥, еколог≥чн≥ експертизи ≥ прогнози, мон≥торингова та дискретна еколог≥чна ≥нформац≥€, тощо. –инок еколог≥чного маркетингу складають суб'Їкти вс≥х вище розгл€нутих вид≥в урбоеколог≥чного маркетингу: органи влади р≥зного р≥вн€, п≥дприЇмц≥, пол≥тичн≥ парт≥њ та рухи, громадськ≥ орган≥зац≥њ, навчальн≥ заклади й окрем≥ фах≥вц≥ екологи (викладач≥, науковц≥) та громад€ни.

¬ галуз≥ практичного застосуванн€ концепц≥њ урбоеколог≥чного маркетингу та геомаркетингу основною тео-ретико-методолог≥чною проблемою Ї просторово-часова та геопросторова дскомпозиц≥€. “ому перед тим, €к переходити до застосуванн€ теор≥њ урбоеколог≥чного геомаркетингу на практиц≥, варто б≥льш ч≥тко визначитис€ ≥з самим об'Їктом урбоеколог≥чного геомаркетингу.

...


ƒжерело: ƒмитрук ќ.ё. ≈колог≥чний туризм: сучасн≥ концепц≥њ менеджменту ≥ маркетингу. -  .: јльтерпрес, 2004. - 192 с. (подан≥ матер≥али (анотац≥њ розд≥л≥в книги) можливо використовувати лише дл€ ознайомленн€. ¬с≥ права належать њх авторам. Ўукайте книжку у книжкових магазинах)

ѕередмова
–озд≥л 1. ≈колог≥чний туризм
1.1. ѕринципи, функц≥њ та завданн€ еколог≥чного туризму
1.2. √носеолог≥чн≥ та ≥сторичн≥ основи еколог≥чного туризму
1.3. ≤нтеграц≥йн≥ та стаб≥л≥зац≥йн≥ основи еколог≥чного туризму
–озд≥л 2.  онструктивно-географ≥чн≥ основи менеджменту еколог≥чного турихму
2.1. ≤новац≥йн≥ основи менеджменту еколог≥чного туризму
2.2. Ќауково-методичн≥ основи менеджменту еколог≥чного туризму
2.3.  онструктивно-географ≥чн≥ та дидактичн≥ основи фаховоњ п≥дготовки менеджера еколог≥чного туризму
–озд≥л 3. ≈колог≥чний туризм в систем≥ еколог≥чного геомаркетингу
3.1. “еоретико-методолог≥чн≥ та практичн≥ засади еколог≥чного геомаркетингу
3.2. ≈колог≥чний туризм в систем≥ урбоеколог≥чного маркетингу
3.3.  онцепц≥€ геомаркетингу еколог≥чного туризму €к базовоњ основи сталого рекреац≥йного природокористуванн€
3.4. ≈колог≥чний туризм у систем≥ сусп≥льно-економ≥чних в≥дносин
3.5. —усп≥льно-економ≥чн≥ основи та економ≥чний зм≥ст стратег≥чного менеджменту еколог≥чного туризму
3.6. —усп≥льно-економ≥чн≥ чинники розвитку еколог≥чного туризму
3.7. ≈котуристичний потенц≥ал та специф≥чн≥ риси екотуристського продукту
–озд≥л 4. –еал≥зац≥€ концепц≥њ геомаркетингу еколог≥чного туризму
4.1. ќсобливост≥ геомаркетин≥у еколог≥чного туризму
4.2. –озробка комплексу геомаркетингу
4.2.1. ћаркетинговий проф≥ль екотуриста
4.2.2. —тратег≥њ збуту ≥ прогнозуванн€ потенц≥йного попиту в еколог≥чному туризм≥
4.3. ≈котуристичн≥ геомаркетингов≥ комун≥кац≥њ
¬исновки

 

«акарпатской области
 арпатска€ ѕразднична€ ярмарка Ќаборов


ѕро «акарпатскую область
«акарпатска€ область
“уробъекты «акарпать€
√еографи€ «акарпать€
¬одные ресурсы в «акарпатье
‘лора и фауна «акарпать€
 лимат «акарпать€
«аповедные места «акарпать€
ѕещеры «акарпать€
Ќаселение «акарпать€
 ультура, исскуство «акарпать€
«акарпатска€ музыка
ћонастыри, церкви в «акарпатье
«амки «акарпать€
»стори€ «акарпать€
Ёкскурсоводы по «акарпатью

“уробъекты по районам:
Ѕереговский район
¬еликоберезн€нский район
¬иноградовский район
¬оловецкий район
»ршавский район
ћежгорский район
ћукачевский район
ѕеречинский район
–аховский район
—вал€вский район
“€чевский район
”жгородский район
’устский район

ѕол€на  васова
«акарпатье, село ѕол€на
 оттедж на 8 человек
Ќа территории базы закарпатска€ колыба, футбольное поле, сауна
—лавутич «акарпатье
«акарпатье, село ѕол€на
“ри корпуса с номерами разных категорий. ¬анны с минеральной водой! Ќизкие цены! —вой открытый бассейн!
ƒобавить рекламу
ѕригласите своих туристов
Ќапишите про свою привлекательность. ѕусть все знают про ¬ас!
 арпатска€ ‘орель
«акарпатье, город —вал€ва
Ќа территории отел€ колыба, озеро с рыбой, мини-зоопарк, детска€ площадка! Ќизкие цены!“еги страницы


ƒругие рекомендованные объекты

—лавутич «акарпатье в ѕол€не

—Ћј¬”“»„ «ј ј–ѕј“№≈

с. ѕол€на, «акарпатье
Ќомера с минеральной водой, открытый бассейн, кафе, хорошие цены
«олота€ ѕодкова

«ќЋќ“јя ѕќƒ ќ¬ј

с. јндреевка, «акарпатье
“урбаза с озерами, дерев€нными коттеджами, открытым бассейном, рестораном-колыбой, детской площадкой
Ёльдорадо

ЁЋ№ƒќ–јƒќ

с. —олочин, «акарпатье
“урбаза с дерев€нными коттеджами, рестораном, в 100 метрах от санатори€ " витка ѕолонины"
“урбаза ѕол€на  васова

ѕќЋяЌј  ¬ј—ќ¬ј

с. ѕол€на, «акарпатье
 оттеджи на 8 человека, ресторан, детска€ площадка, вокруг лес, до санатори€ "—олнечное «акарпатье" 400 метров

»нформаци€ по этому региону  арпат


>>>>>  арпаты (области): «акарпатска€, »вано-‘ранковска€, Ћьвовска€, „ерновицка€

>>>> ѕро «акарпатскую область: туробъекты «акарпать€, географи€ «акарпать€, водные ресурсы в «акарпатье, флора и фауна «акарпать€, климат «акарпать€, заповедные места «акарпать€, пещеры «акарпать€, население «акарпать€, культура, исскуство «акарпать€, закарпатска€ музыка, монастыри, церкви в «акарпатье, замки «акарпать€, истори€ «акарпать€, экскурсоводы по «акарпатью

>>>> «акарпатска€ область (районы и курорты):
Ѕереговский район: Ѕэнэ, Ѕерегово, Ѕоржава, ¬ары, ¬елика€ Ѕегань, ¬еликие Ѕереги, √еча, ƒыйда,  васово,  осонь, ћужиево, ќросиево, „етфалва, „ома, яноши
¬еликоберезн€нский район: ¬еликий Ѕерезный, ¬олос€нка, ¬ышка ( раси€), «абродь,  н€гин€,  острино, ћалый Ѕерезный, –усский ћочар, —оль, —тавное
¬иноградовский район: ¬иноградов, ѕийтерфолво, “исобикень
¬оловецкий район: ¬ерх. √рабовница, ¬оловец, √укливый, ∆дениево, Ћаторка, Ќижние ¬орота, ѕашковцы, ѕодполозье, —котарское
»ршавский район: Ѕронька, ƒолгое, »ршава, ќсой, —уха
ћежгорский район: ¬ерхний —туденый, »зки,  олочава, ћайдан, ћежгорье, Ќижний —туденый, ѕилипец, ѕодобовец, —иневир, —иневирска€ ѕол€на
ћукачевский район: Ѕобовище, ¬еликие Ћучки,  арпаты, ћукачево, —ин€к, „инадиево
ѕеречинский район: ƒубриничи, «аречево, Ћумшоры, ћокра, ѕеречин, “урьи –еметы, “урь€ ѕасека, “урь€ ѕол€на
–аховский район: ¬еликий Ѕычков, ƒеловое, ƒрагобрат,  васы, Ћазещина, Ћуг, –ахов, –остоки, „ерна€ “иса, ясин€
—вал€вский район: √аньковица, √олубиное, ѕавлово, ѕол€на, —вал€ва, —олочин, —тройное, —усково, ”клин, яковское
“€чевский район: Ѕедевл€, Ѕуштыно, ¬елика€ ”голька, √аничи, √рушевое, ƒубовое,  алины,  расна€,  ричево, Ќересница, Ќижн€€ јпша, Ќовобарово, ќльховцы, —олотвино, “ерново, “€чево, ”сть-„орна
”жгородский район: ”жгород, јндреевка, јнталовцы, Ѕарвинок,  аменица,  инчеш, Ќевицкое, ќреховица, ярок
’устский район: ¬ышково, ƒрагово, »за, Ќижнее —елище, ’уст, Ўа€н